چهارشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۸۵

چراغي كه به خانه رواست


چندتا از دوستان در پست قبلي كه با عنوان خرابكار انتحاري است برايم كامنت گذاشتند كه بهتر ديدم جواب ها را از نظر خودم دراينجا بنويسم.
به اين امر كاملا معتقد هستم كه همانطور كه انتقاد از خود وانتقاد پذيري يكي از اساس پيشرفت در زندگي هر فرد هست , انتقاد آشكار وآزادي بيان در هر جامعه هم يكي از اساسي ترين اصولي است كه ميتواند در پيشرفت آن جامعه كمك كند. متاسفانه اين اصل در ايران وجود ندارد وهمانطور كه در پستي با عنوان آزادي نوشته بودم سران ودست اندركاران در ايران براي فريب مردم عامه وبراي اينكه حواسشان را از مسائل داخلي پرت كنند, مرتبا داداز اسرائيل وفلسطين ميزنند. نميدانم كه مريم عزيز كه برايم كامنت گذاشته در ايران زندگي ميكند يا نه اما منهم ميخواهم از او بپرسم آيا تا بحال انتقاد آشكاري از اعدام هايي كه در ايران شده وميشود كرده ايد? آيا براي بازيابي حقوق 50 درصد ار مردم ايران يعني خانم ها فعاليت داشته ايد? آيا ترس از انتقاد كردن آشكار بشما اجازه ميدهد كه فقط به اين موضوع ها فكر كنيد? آيا فكر كرده ايد كه در دوراني كه ارتش روسيه صدها مسلمان را با فجيه ترين وضعي در چچنيا به قتل ميرساند چرا دولت اسلامي ايران جيكش هم بالا نيامد ودر مقابل كشته شدن يك فلسطيني بيگناه را با آب وتاب گزارش ميداد? آيا جوابي براي اين سوال داريد كه چرا در سالهاي اخير هزاران دختر ايراني بصورت برده در كشورهاي عربي خريد و فروش ميشوند? و هزاران سوال ديگر كه مربوط به جان ومال مردم ايران ميشود شما را بخود مشغول كرده است?
مريم عزيز با اينكه من وفرزندانم در اين محيط زندگي ميكنيم وبارها اتفاق افتاده كه روز يا ساعاتي قبل از انفجار در مكانهائي كه خرابكار انتحاري منفجر شده عبور كرده ايم وطبعا اين موضوع ما رابفكر مياندازد كه ما هم باتفاوت هاي كم زماني ميتواتستيم جزو قرباني هاي ترور باشيم وبا اينكه وقتي به اطراف نگاه ميكنيم وميبينيم كه اين قرباني ها در همسايگي خانه ما در بين همكاران , آشناها فراوان هستند,هيچگاه خواهان تلافي وخون ريزي مردم بيگناه فلسطيني نبوده ايم واين احساس در تمامي مردم حتي خانواده هائي كه بر اثر ترور قرباني داده اند وجود دارد. خواهش ميكنم يكبار ديگر پست مربوط را بخوانيد. مردم فلسطين مانند مردم در چند كشور ديگر بازيچه اي در دست رهبران يا گروه هاي افراطي ديگر هستند. براي مثال در چند سال اخير گروه هاي مختلف فلسطيني روزانه ده ها موشك بابرد كم كه ساخت خودشان است بطرف شهرهاي اسرائيل پرتاب ميكنند كه باعث صدمات جاني ومالي فراواني ميشوند . اين گروه هاقلب مركز زندگي ومركز تجمع خانواده هاي فلسطيني را براي پايگاه پرتاب موشكها برگزيده اند همچنين كارگاه هاي ساخت اين موشك ها در طبقه اي در ساختمانهاي مسكوني ميباشد. با اينكه سياست اسرائيل در مقابل صدمه به شهروندانش تا كنون سياستي خشن بوده است, بخاطر جلوگيري از تلفات در بين مردم فلسطين در اين مورد سياست خودداري وتسلط به نفس را پيش گرفته با اينكه اينكار به قيمت زيانهاي جاني ورواني و زيان هاي مالي در پيش مردم خودش ميشود . حدود يكسال پيش در اثر انحدام كردن يك كارگاه بمب سازي در عزه توسط هليكوپترهاي اسرائيلي چندين فلسطيني بيگناه كشته شدند. به اين خاطر ده ها خلبان اسرائيلي وصدها سرباز ودرجه داران ارتش به عنوان اعتراض تقاضاي پايان خدمت خود را به ارتش ارائه دادند همينطور صدها جوان آماده بخدمت تقاضاي خود را براي معافي از سربازي زير عنوان نارضائي وجدان به ارتش ارائه دادند. بايد تذكر داد كه در اسرائيل اين علت براي سرپيچي از خدمت سربازي قانونيست. همچنين دولت از طرف احزاب مختلف وگروه هاي مختلف مورد تقبيه قرار گرفت.
وقتي كه اهود بارك در زمان نخست وزيريش تصميم گرفت كه آن قسمت از خاك لبنان را كه بخاطر جلوگيري از پرتاب موشكها بجانب شهركهاي مرزي اسرائيل در جنگ شالوم هگاليل بصرف اسرائيل در آمده بود بطور يك جانبه تخليه كند, تعدادي با اينكه اين كار رالازم ميدانستند, با آن مخالف بودند دليل مخالفت را هم اينطور توضيح ميدادند كه اين امر براي عربها غير قابل درك است , آنها مايلند كه هر تغيير توسط جنگ بوجود بيايد كه در پايان يا داد وفرياد بزنند كه حق ما پايمال شد وبه ايصورت مردمان تحط تسلط خود را به كوچه وخيابان وبدادن شعار وادار كنند تا اين دست اندر كاران بتوانند برحكومت خود ادامه دهند ويا از راه جنگ پيروزي خود را نشان دهند تا ملت شيفته وفريفته آنها شوند و با اين امر به حكومت خود بر مردم ادامه دهند. همين امر هم در تخليه نوار عزه توسط اريئل شارون روي داد و امروزه بر طبق گفتار سران خماس حتي اگر اسرائيل برنامه كامل خود را در تخليه تمام زمينهاي اشغالي به انجام برساند اين امر كافي نيست وخماس به جنگ عليه اسائيل ادامه خواهد داد.
سران اسرائيل هركدام مايلند كه نام آنها در تاريخ به عنوان امضا كننده صلحنامه بين اسرائيل واعراب ثبت شود وبهمين خاطر هم حاضرند دست بكارهاي شاقي بزنند . وقتي كه اهود باراك در كمپ ديويد با عرفات وكلينتون به مذاكره نشست, بعد از اينكه در نكات مختلفي به توافق رسيدند براي اينكه كار صلح را يكسره كند به اين خواسته بزرگ عرفات يعني سپردن اورشليم شرقي به فلسطيني ها پاسخ مثبت داد كاري كه بقول مفسران سياسي مورد تعجب تمام دنيا از جمله كلينتون , عرفات ودست چپيان اسرائيلي قرار گرفت. برخلاف سران اسرائيل, سران عرب مايلند كه نام آنها در تاريخ به عنوان كسي كه از راه جنگ وكشتار به هدف رسيده اند واگر هم به هدف نرسيده اند هر چه بيشتر كشته اند وبه كشتن داده اند ثبت شود. به همين خاطر هم عرفات با دست پاچگي مذاكرات را بهم زد ودوباره راه ترور راپيش گرفت و آرامشي كه بين دوجانب برقرار شده بود دوباره برهم خورد.
صلاح ديگري كه دست اندر كاران حكومت در كشورهاي عربي ودر فلسطين بكار ميبرند, شستو شوي مغزي مردم عامه با موضوع هاي پوچ ودروغين ووارونه است مثل مسائلي كه احمدي نژاد عنوان ميكند تا مردم عامه سرگرم باشند.
دست اند كاران حكومت در كشورهاي همسايه بخوبي آگاهند كه باوجود رسانه هاي گروهي جوانان تحصيل كرده وباسواد ممكن است كه به وسوسه آنها پي ببرند وسر به شورش بگذارند بنابراين براي شستو شوي مغزي دادن آنها دركتب درسي حتي تاريخ را وارونه جلوه ميدهنديا بتحريك آنها ميپردازند وحتي در كتوب علوم وريزي از نمونه هائي استفاده ميكنند تا كينه ونفاغ هميشه در قلب آنها باقي بماند. براي مثال در كتابهاي درسي فلسطيني ها عنوانهاي ضد يهود وتحريك ضد يهود با آب وتاب فراوان گنجيده شده حتي در كتابهاي حساب ابتدائي براي تعليم عمل جمع وتفريق از نمونه هائي چون " از چندين وچند يهودي چندين وچند را ميكشيم چند تا باقي ميماند?" استفاده ميكنند. اين امر علاوه بر آن باعث ميشود كه از كودكي حل مشكلات را بين مردم فقط توسط كشتن يا كشته شدن بدانند درنتيجه حتي در حل مسائل بين افراد خانواده ان هم دست بردن بصلاح گرم يا سرد وكار طرف را يكسره كردن بسيار متداول است.
بايد سنجيد كه آن آرزوها كه يكي از دوستان ناشناس اشاره كرده بود توسط چه كسي از آنها گرفته ميشود يا آن كمبودها كه مريم عزيز اشاره كرده بود توسط چه كسي ايجاد ميشود يا چه كساني مانع حل آنهاست.? وديگر اينكه همان مساله گوسفند قرباني كردن را كه براي كاپتان حميد نوشتيد اين گفته مرا در مورد شستشوي مغزي تاييد ميكند.
مريم عزيز پيشنهاد دارم يكبار ديگر پست مرا با عنوان خوابم خير بخوانيد وببينيد كه سلاح هاي هسته اي را فقط در مقابل فقر نياورده ام بلكه اين هم همان موضوع شستشو مغزي است كه بجاي اينكه دولت در وحله اول خودش را اصلاح كند( اعدام ها, سانسورها, شكنجه ها, پايمال كردن حقوق اكثر ملت و. . .) وبعد به فقر وفساد ومسائل ديگر بپردازد دوباره موضوعي را برپا كرده تا حواس مردم را پرت كند. فكر كنم باز اينبار هم موفق شده باشد.
در ضمن موضوع سلاح هاي هسته اي در اسرائيل موضوعي است كه تا بحال ثابت نشده اما اگر برطبق علائمي كه هست اين موضوع صحت داشنه باشد, آيا با خواست ايران براي اين سلاح قابل مقايسه است?
دولتهاي مختلف بخصوص دولتهاي اروپائي آگاهند كه اسرائيل از طرف كشورهاي دور نزديك همواره وبطور آشكار مورد تهديد به نابودي قرارداشته است ولي هيچگاه نابودي كشور ديگري را هم خواستار نبوده. واز جائي كه حتي در چند روز اول جنگ كيپور كه اسرائيل غافلگير شد وخطر نابودي را در يكقدمي خود ديد اگر واقعا هم سلاح هسته اي داشت آنرا بكار نبرد اين اطمينان را دارند كه از اين سلاح بسادگي استفاده نخواهد كرد.
در مقابل احمدي نژاد در همان زمان كه پيشرفت هسته اي رادرايران نويد ميدهد , نابودي اسرائيل را هم خواهان ميشود نظرات دولت ايران در ده هاي اخير نسبت به چندين كشور ديگر بر همه كس عيان است همچنين كمكهاي ايران به سازمانهاي خرابكاري بر هيچ كس نهان نيست.
نميدانم صدها دانشجوياني كه داوطلب شدند براي عمليات انتحاري به منافع اسرائيل يا امريكا آيا براستي اين هدف را دارند ويا تا چه حد تحت تاثير شستشوهاي مغزي قرار گرفته اند ولي بهترست بدانند كه صدها نيروي جوان ميتواند چرخهاي زيادي را در ايران بحركت در آورد كمترين كمكي كه ميتوانند انجام دهند اينست كه شايد بتوانند كمكي به پيشرفت فكري نسل جديد بكنند كه:
چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرامست.

۳۰ نظر:

Meir گفت...

Salam,
Merci az post hatoon,
well man Iran zendegi nemikonam vali nazaram ba Maryam taghriban movafeghe. Avalan dar inke dar Iran kheili zolm mishe bahsi nist va BALEh hamishe mardomi melse man va maryam va khode shoma darim dar moredesh harf mizanim va hame hokomate Iran ro dictatori midoan. Vali Israel edeaye in ro dare ke democrasi hast!!!! va hoghoghe afrade bashar daresh ra'yat mishe!!!
Dovom inke avalan in Israel hast ke khoneye digaran ro gerefte va modat ha Lebonan ham mozahem boode va alan ham dar felestin( marzhaye 1967). Pas che joori migi nemikhad keshvari ro az bein bebare.. ???Yani felestin va lebonan keshvar nistan?!!
Be nazare man adamm bayad honest basshe.. momkene too aghayedet Zionisti bashe ke , well aghayede harkasi ghabele ehterame, vali honesti chizi hast ke bayad be oon payband bood. Man mitoonam dark konam ke chera Jewish ha niaz be ye keshvare mostaghel daran va hazeran be har gheimati oon ro bedast biaran. Mann pishnehad mikonam documentary "The 50 years war" hatman bebinid.
Meir

Ali گفت...

Cheghadr khoshhalam ke bedoon-e taasob va ba estedlal minevisi. Az neveshtehayat lezat mibaram. Shad bashi

یک ایرانی گفت...

عالی بود. دمتان گرم. به شما هموطنانمان در اسراییل افتخار می کنیم.

ناشناس گفت...

سلام، وبلاگ بسیار خوبی دارید و چیزهای جالبی هم می‌نویسید. فقط اگر کمی بیشتر به املای کلمات توجه کنید عالی می‌شود

فرهاد گفت...

ممنون از آمدنت
حقیقتا نوشتن در مورد اسرائیل و فلسطین بسیار سخت است. از سوئی جنایات و کشتار مردم از هر دو سو و از طرفی سوءاستفاده از مذهب برای توجیه.شاید بتوان با جداسازی مردم از سیاستمداران به حقیقت ماجرا رسید.معتقدم مرزها بدست انسانهای تمامیت خواه ایجاد شده و الا همه ی ما یک ملتیم و همه ی ما یک وطن داریم بنام کره زمین که میبایست در آن به صلح و دوستی زندگی کنیم

Winston گفت...

کاملآ موافقم دوست نادیده من

مردم ایران در فقر غوطه ور هستند ولی ملایان درد فلسطین دارند

چه حیف

ناشناس گفت...

هر چقدر در این مورد بنویسی کم نوشتی. بیشتر ایرانی ها تا به حال حتی یک مورد از دفاعیه های اسرائیلی ها را نشنیده اند و مغزشان در بست در اختیار چرندیات رسانه های اسلامی است. اگر دوستان دیگری داری که به فارسی می نویسند تشویقشان کن تا بیشتر و بیشتر در مورد تاریخ اسرائیل برای مسلمانان ایران بنویسند.شاید کمکی باشد برای فهم مشکلات دنیای اسلامی که در آن به سر می برند.

ناشناس گفت...

از نوشته هایيت استفاده کردم.
نوش!

maryam گفت...

salam. mamnoonam az inke vaght gozashtyd va javab dadid.man ham pashokhe khodam ro baraton ta farda minevisam.

ناشناس گفت...

سلام به فرهاد خان عزيز
جدا با انصاف به قضيه نگاه کرده ايد. می خواستم ببينم اين طرز فکر شما تا چه حد در اسراييل طرفدار دارد؟ آيا شما هم مثل ما خشک مغز و آخوند از خدا بی خبر داريد که مردم را بر ضد صلح تحريک کنند يا نه؟
ضمنا قرار بود رودبايستی را کنار بگذاريد و از علت خروجتان از ايران بنويسيد. شايد قسمتهايی که مربوط به رفتارهای زشت همدينان ما با شما بوده برای ما مايه خجالت باشد ولی قول می دهيم دلخور نشويم! با آرزوی موفقيت

ضمنا حرفهايتان در مورد شستشوی مغزی کاملا درست بوده و غير از اين نيست

ناشناس گفت...

آقا حیف نیست شما از ایران می‌روید؟ مسلمون که کم نداریم، حداقل چهارتا آدم متفاوت داشته باشیم. والا خفه شدیم بین این آدم‌های یکسان و همگون. هیچ کشوری مثل ایران این‌قدر زور اسلام سرش نبوده که این‌قدر گروه‌های دیگه درش کم‌رنگ بشن. لعنت به اون صفویه و این حکومت اسلامی.

ليلا گفت...

فرهاد جان سلام
مطلب پر باري نوشته بوديد
خسته نباشيد
براي من كه خيلي خوب بود راستش امروز از بس تحقيق كرده بودم و مطلب خونده بودم كه داشت يواش يواش خوابم مي برد ولي نوشته شما خواب را از سرم پروند
براي من هم خيلي جالبه كه بدونم آيا اكثر اسرائيلي ها مثل شما فكر مي كنند يا نه؟
در ضمن يه انتقاد دارم
ببينم دوست من
زن ها در ايران چه كمبودي دارند ؟
چه حقي از آنها ضايع شده ؟
ديگه مي خواستند چيكار بكنند كه نتونستند ؟؟

ورجاوند گفت...

فرهاد عزیز
همانطور که در پست قبلی نوشته ام باز هم اصرار دارم که ترور و کشتار نمونه کامل توحش است و انسانیت را با کشتن انسان دیگر کاری نیست. من در دنیای رویایی زندگی نمیکنم و از حقایق تلخ و شیرین زندگی اطلاع کامل دارم.
سوء استفاده از مذهب و بکار بردن بخشی از یک جمله یا یک آیه از کتاب مقدس ( در هر مذهبی) جز استفاده نا بجا از آن کتاب نیست.
اگر خداوند نیازی به تنبیه قوم یا ملتی داشته باشد به شخص دیگری فرمان ترور و کشتار و انهدام نمیدهد (قوم لوت را فراموش نکنیم) خدا از لوت اجازه نگرفت و یا بوی دستور انهدام و کشتار نداد. پس اگر کسی خود را نماینده خدا اعلام کند دروغگو و شرک آور برای خدا و قدرت اوست. خدا کودک صغیری نیست که نیاز به وکالت و نمایندگی داشته باشد.
از بحث مذهبی که بگذریم موضوع اساسی امروز بشریت و مقام والای و امید و آرزوهای او که باید بدست مغز شسته ای که با دسایس و توطئه های سیاسی کثیف وی را تجهیز نموده اند ، قطعه قطعه یا مجروح شود. این خوی حیوانی ماست نه انسان بودنمان.
شاید روزی خدای واقعی را بشناسیم که امروز او را و نامش را با این اعمال غیر انسانی ملوث کرده اند.
موفق باشید

يكي مثل خودت گفت...

با سلام مجدد
دوست گرامي
جواب سوال منو ندادين
چه حقي از زنان در ايران سلب شده
لطفا به من بگويي تا خودم هم بدانم كه ديگه زنها مي خواستند چيكار كنند كه تو ايران بهشون اجازه ندادند
البته همانطور كه اول هم گفتم از همه مطلبتون لذت بردم و خيلي عالي بود فقط همين يه سوال داره منو گيجم مي كنه
لطفا پاسخ سوال منو بديد

حمید گفت...

با سلام
مطلب مبسوط شما را خواندم. به این فکر می کنم که اگر اعضای خانواده ی من هم در معرض تهیدهای جانی قرار داشتند چه می کردم. ساختن دنیایی بدون جنگ و خونریزی امروز که بیش از شش میلیارد نفر بر روی کره زمین زندگی می کنند ضرورتی اساسی است. گاهی در نشریات در مورد جنگ و نسل کشی در آفریقا می خوانم. ده ها هزار نفر کشتار می شوند و ما بی تفاوت از کنار آنان می گذریم. کم کم وقت آن فرا می رسد که به مسئله ی جنگ بین انسان ها از دیدگاهی نو بیندیشیم. شما خوب و از نزدیک و با احساسی انسانی می نویسید، لطفا به تلاشتان ادامه دهید.

آونگ خاطره های ما گفت...

سلام
فرهاد جان به این مطلبت در بلاگ نیوز لینک داده شد
http://www.blognews.ir/

ناشناس گفت...

با درود
از اينكه آمديد و برايم پيام گذاشتيد خوشحال شدم ...0
اميد وارم در آينده . بسياري از دانستني هاي اجتماعي كشور شما را كه كمتر از آن ميدانيم برايمان تعريف كنيد .
شنيدم سرزمين رفاقت و دوستي است ....
البته بخلاف ظاهر قضيه !!0
موفق باشيد

فرخ
http://farrokh88.blogspot.com/

mani suratgar گفت...

سلام فرهاد جان
خوشحالم که یه صدای متفاوت میشنوم از جایی که صدایی ازش به گوش ما نمیرسه
ببین منم از اینکه دولت ما همش سنگ فلسطینیا رو به سینه میزنه خوشم نمیاد ولی یه چیزیم هست من و فک کنم خیلی از آدمای دور و اطرافم تو ایران از کشته شدن آدما توهیچ جا خوشحال نمیشن من همون طور که هر روز به این فک میکنم چقدر سخت ه که آدم فلسطینی به دنیا اومده باشه و چقدر آدم هر روز دارن تو عراق یا جاهای دیگه میمیرن به این فکر میکنم که چرا باید کسی زندگی یی رو انتخاب کنه که هر لحظه با یه بمب از دست بره چرا اسراییلیا این انتخاب و کردن ؟؟
در مورد بوسنی هم بگم تا اونجایی که یادمه اون سالها انقد راجع به بوسنی و کوزووو حرف زده میشد و فیلم پخش میشدکه من وحشتناکترین تصاویر کشتار و از اون جنگ به یاد دارم ما اینجا چقد براشون کمک جمع میکردیم
به نظرم بیایم فارغ از حکومتا به فکر مردم تو همه جای دنیا باشیم بخصوص اونایی که یک شب بدون بمب و موشک به صبح نمیرسن.
ببخشید طولانی شد
موفق باشین

امير گفت...

سلام به دوستت عزيز ناديده
از اينكه مطلب زيباي شما را خوندم بسيار خوشحال شدم
البته اين را هم بگم كه كاملا" با شما هم عقيده ام.
به اميد ايراني آباد و آزاد و اسراييلي به دور از جنگ و هياهو و نابودي تمامي مسلمانان افراطي و يا هدايت آنها به راه راست

مریم گفت...

دوست خوبم سلام
باز هم از اینکه به سوالم جواب دادید ممنونم.
من کاملا به این مسئله که اطلاعات شما نسبت به مناقشه اسراییل و فلسطین بیشتر هست واقفم.چون شما در بطن ماجرایید و من جز اخبار رسانه هلی ایران و غیر ایرانی و شنیده ها چیزی نمی دونم . اما حرف من چیز دیگری ورای مناقشه این دو کشور هست.
فرهاد جان من ساکن ایران هستم و مسلما خیلی چیز هایی که شما می گید رو من نه تنها دیدم و شنیدم . بلکه لمس کردم. برادر من با وجود اینکه در سال های انقلاب شرکت فعال داشت اما بعد انقلاب به خاطر انتقاد از این نظام زندان رفت و از تحصیل محروم شد . در اقوام خانمی رو داشتیم که به خاطر عضویت در گرو های سیاسی مخالف نظام متاسفانه اعدام شدند . من هم یک زن هستم و مثل همه زنان این خاک طعم تبعیض رو چشیده ام .من هم مخالف دولت کنونی و خیلی از کار ها و تصمیماتشون هستم . اما این رو در تناقض با صحبت های قبلیم نمی بینم. من نه می خوام اسراییل نابود شه و نه فلسطین. من صحبت از انسان و تبعیض می کنم . بله موافقم ایرن در مورد خبر های مربوط با این دو کشور جانب دارانه برخورد می کنه اما می بینم که رسانه های خارج از کشور هم دقیقا همین کارو به صورت بر عکس می کنن. و جوری از فلسطینی ها صحبت می شه که گویا همه تروریست هستند و اصلا آدم محسوب نمی شن. در حالی که می دونیم آمار کشته های فلسطینی در این مناقشه بیش از اسراییلی ها بوده . اما همه این ها وارون جلوه داده می شه. همه ما از کمک هایی که جامعه جهانی به اسراییل می کنن و با افتخار اعلام می کنن شنیدیم. من کاملا مخالف کمک ایران به حماس هستم چون نیازمند های کشورم رو می بینم. این رو می گم که نتیجه بگیرم فلسطینی ها واقعا فقیرن . این فقر عامل همه بدبختی هاشون از جمله اینکه بازیچه قدرت ها می شن هست. من با این جمله که این ها فریفته 70 باکره برای عملیات ها شدن هستم . به دلایل مختلف. اولا دیدم که با این جملات چه مانورهای برای تمسخر و مبارزه با اسلام دادند. و دوم اینکه کسی که نون شب نداره، کسی که عزیزانشو از دست داده ، کسی که امید به آینده نداره و ... خیلی فرصت فکر کردن به 70 باکره رو نداره.ضمن اینکه من به دولت اسراییل (دولت با مردم متفاوت است) خوشبینی ندارم .کشتار های آقای شارون در صبرا و شتیلا فراموش نشده .متاسفانه دست همشون به خون مردم بی گناه آلوده هست . همون طور که سران حماس هم الوده اند.
آقا فرهاد حرف من اینه . می دونم ایران آزادی بیان نداره و امنیت نداره و برابری نداره و پر از فقره و .... اما خوب می دونم دل آمریکا و اسراییل و انگلیس واسه ما نسوخته. عراق و افغانستان رو به یاد بیاریم. صادقانه بگید چقدر الان شنیدن اخبار مرگ انسان ها در عراق و افغانستان و ویرانیشون برامون عادی شده؟؟؟ آیا الان اونجا دموکراسی دارن؟؟؟ و حتی اگر دارن به چه قیمتی ؟؟؟من از این دموکراسی چپون آمریکایی ، از دموکراسی اجباری بیزارم. افتخار من اینه که کشورم در طول تاریخ طولانیش با وجود اینکه در منطقه جغرافیایی پر حادثه ای بوده هیچ گاه مستعمره نبوده است .متاسفانه الان دموکراسی و حقوق بشر شده چوب دو سر طلا. با هاش همه چی رو می کوبیم . دین رو ،ملیت رو ، آدما رو و .... من نمی فهمم چرا رفاه رو و آرامش رو از امنیت جدا می کنیم. بعضی از دلایل مخالفت با مساله انرژی هسته ای واقعا بی پایه هست. اولا گفته بودید ثابت نشده در اسراییل سلاح هسته ای وجود داره. مگه برای ایران ثابت شده؟؟؟می دونید از چرخه سوخت تا سلاح هسته ای چه فاصله ای وجود داره؟؟؟ضمن اینکه اسراییل حتی در پیمان منع سلاح ای هسته ای هم عضو نیست .من مخالف بازی سیاسی ایران در این مورد هستم اما با خود قضیه مخالفتی ندارم. من دلیلی نمی بینم که هر چی آقای بوش ، بلر ، شیراک و خانوم رایس می گن ما بگیم چشم. لحن بعضی از صحبت های این افراد واقعا زشت و توهین امیز هست. در مساله مشابه برای کره شمالی ، کره اعلام کرد ما بمب داریم . آیا جنگ شروع شد؟؟؟آیا تحریم شدند ؟ یا هند و پاکستان ؟؟؟ حتی اگر فرضا بمبی هم باشه ، چرا انحصاری باید باشه.؟؟ خواهش می کنم نگید که نباید سر مسائل بد رقابت کرد ، چون این بحث امنیت کشور هست . فکر می کنید آگر ما هم از نظر تجهیزات مثل عراق بودیم آیا مذاکرات این قدر طول می کشید. من فکر می کنم اون موقع ظرف 1 سال جنگ می شد.و ضمن اینکه اقتصاد رو در این مسائل نادیده نگیریم.اگر ما در خاور میانه و روی منابع سر شار نفت نبودیم آیا این همه جدل وجود داشت؟؟؟
ببخشید طولانی شد. من متاسفانه بیان شیوا و اطلاعات کامل شما و خیلی از دوستان رو ندارم .امیدوارم تونسته باشم منظورمو بیان کنم.
از وقتی که گذاشتید و خوندید ممنونم.

مریم

ناشناس گفت...

فرهاد عزيز
سوالي داشتم كه اميدوارم جواب آن را از شما دريافت كنم. آنچه كه هم اكنون در اخبار و رسانه ها جريان دارد تلاش كليه كشورها براي بازگرداندن فلسطينيها به پاي ميز مذاكرات صلح ميباشد . سوالات من هم در مورد همين موضوع ميباشد :
1- آيا حد و حدو د سرزمينهاي تقسيمي مشخص ميباشد و يا در مورد آن نيز اختلاف وجود دارد.
2- اگر اسرائيل خود نسبت به تعيين مرز اقدام نموده و مرزهاي خود را با فلسطين ببند. مشكل حل نخواهد شد و يا لااقل حملات انتحاري از بين نخواهد رفت.
با تشكر
سعيد -ايران

Farid Pouya گفت...

Man fekr konam Chehchenio ba bosni
eshtebah gerftid. chon rosa dar anja hzore nezami daran na dar bosni.

ناشناس گفت...

سلام آقا فرهاد گل
تا اواخر بحث بسیار خوب و منصفانه پیش رفته بودید اما آخرش رو کمی به صحرای کربلا زدید!! چه کسی گفته اسرائيل بمب اتمی ندارد؟ خود شما حتما در مورد مردخای وانونو شنيده ايد. کسانی هم که اطلاعی در مورد وی ندارند به پيوند زیر مراجعه کنند:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mordechai_Vanunu

ودر مورد سلاحهای کشتار جمعی اسرائيل به پيوند زير:

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_and_weapons_of_mass_destruction

ضمنا پرچم اسرائيل خود بيان کننده حقايق زياديست. دو نوار باريک آبی رنگ و يک ستاره داوود در وسط علامت چيست؟ حتی اگر اسرائيل هرگز نتواند رويای نيل تا فرات را تحقق بخشد ولی باور مردمانش که اين قطعه از کره زمين را ملک اجدادی خود به حساب می آورند به يقين موجب ناآرامی های زيادی در اين منطقه خواهد شد.
البته باز هم از ديدگاه روشن کننده و منصفانه تان در اين برهوت انصاف، منظورم کل جهان است، تشکر می کنم

Winston گفت...

رئيس جمهور ايراني الاصل اسراييل در مصاحبه اي به روزنامه جروسالم پست ميگويد که حکومت ايران مردم خود را ازار ميدهد او اضافه کرد که دولت اسراييل به هيچ عنوان ضد مردم ايران نيست و تنها نگران فعاليت هاي کنوني حکومت ايران است او گفته که براي فرهنگ و تاريخ ايران احترام خاصي قائل است

Farhad گفت...

از تمام دوستان كه در پست هاي اخير كامنت گذاشته اند سپاسگزارم. جواب هارا در دوروز آينده خواهم داد از اين بابت پوزش مي طلبم. اما فقط يك موضوع را براي كساني كه شايد پست هاي اوليه مرا نخوانده اند بازگوميكنم. من يك ايراني مقيم اسرائيل هستم و نوشته هاي من بازگو كننده نظرات من است. شكي ندارم كه برخي از آنها هم براي كساني كه تا بحال در محيطي آزاد رندگي نكرده اند شگفت انگيز باشد. از دوستاني كه غلطهاي املائي را بمن تذكر دادند سپاسگذارم واگر گستاخي نباشد , از آنها تقاضا دارم نوع اشتباهات را برايم بنويسند. ار فريد عزيز هم كه اشتباه مرا در مورد چچنيا تذكر دادند سپاسگذارم و تصحيح شد.

Winston گفت...

Farid jan, Russians have military presence in Bosnia under KFOR mission although they are not part of NATO!

احسان اخباری گفت...

فرهاد جان به نظر من نیمی از قضیه را بسیار خوب توضیح دادی. در مورد تحریک کودکان به خشونت و شستشوی مغزی نوشته ای. یاد این سرود افتادم که در سالهای جنگ از برنامه کودک بسیار می شنیدیم:
دشمن خیال کرده ما نوگل بهاریم,
اما امام ما گفت ما مرد کارزاریم.
فریادمان بلند است, نهضت ادامه دارد,
حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد.

چقدر از چهارده ساله ها در آن سالها به ضرب همین شعارها و قبل از آن که بفهمند دنیا دست کیست رفتند روی مین.

Reza گفت...

I've never been to Israel, but I have lots of Israeli friends and co-workers, also I'v been with lots of Arabs and particulary palestinians. I have to say that I'm really gonna go with your idea about that Arabs cannot be proud of something they didn't fought or killed for!

But this is not something to blame them, this is their nature, and this idea, must make us thinking, to figure out the new way to fight and live with them. Fighting, doesn't necessarily mean killing, cuz they're really a lot to kill!!

Reza!

حمید/ میداف گفت...

به این نوشته در بلاگ نیوز لینک داده شد

Nayereh گفت...

Dear Mr. Moradian ,

I used to check your weblog time by time in order to find new words from you there. Why dont you update more ?
I hove lost something after your stop and feel you are the most real Iranian that I have ever met.
A pure truth can be realized through your words; Please respond to this request and continue writing about Iran and living in Israel.